مشاوره طراحی فرآیند های کسب و کار

آموزش و مشاوره در طراحی فرآیند های کسب و کار
اولويت ‌بندي فرآيندهاي كسب وكار جهت انجام امور مكانيزاسيون فرآيند
مشاوره در طراحي و تهيه مستندات طراحي سيستمهاي اطلاعاتي با ديدگاه شي‌گرا
مشاوره در خصوص طراحی شناسنامه های فرآیند و شاخص های کلیدی
تهيه ماتريس RACI تعيين مالكين فرآيندهاي كسب وكار

(BPR)بازنگری و بهبود فرآیند ها

 

مشاوره در خصوص بازنگری و افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای موجود در سازمان
بهبود فرآیند های طراحی شده سازمان بر اساس تجربه متخصصان تاران
طراحی دوباره ی فرآیند ها بر اساس پارامتر های زمان هزینه کیفیت و خدمات که تغیر کرده اند.
طراحی دوباره ریشه ای فرایندها، تشکیلات، و فرهنگ یک شرکت برای دستیابی به جهش هایی خارق العاده در عملکرد شرکت