شـرکت سـفیر فناوران تـاران (سـهامی خـاص) بـا هـدف ارائـه راهکارهایـی نویـن در حـوزه فنـاوری اطلاعـات توسـط جمعـی از مدیـران مجـرب بخـش خصوصـی در سـال ۱۳۹۵ تأسـیس گردیـد.  تــاران بــا یــاری خداونــد متعــال موفــق شــد در مــدت زمانــی بســیار کوتــاه راهکارهــای نویــن، متفــاوت و هوشـمند خـود را بـه بـازار عرضـه کنـد. ایـن مسـئله نشـان از ایـن دارد کـه تـاران یـک شـرکت بسـیار جـوان بــا محصــولات و خدماتــی بــه روز، متفــاوت و خلاق مــی باشــد کــه بــه پشــتوانه تجربــه مدیــران خــود تا کنون توانسته بسیار موفق عمل نماید.

چشم انداز تاران

 

تــاران تــا ســال ۱۴۰۴ ،رهبــر و شــرکت پیشــرو در حــوزه ارائـه راهکارهـای نوآورانـه فنـاوری اطلاعـات در کشـور و منطقــه خواهــد بــود. شــرکت دارای دههــا مشــتری وفــادار در ســطح ملــی و منطقــه ای اســت کــه تمایــل بســیاری بــرای پشــتیبانی تمـام قـد از تـاران دارنـد. همچنیـن برنـد تـاران بـه ارائــه راهکارهــای نوآورانــه و مــدرن ســازمانی مشــهور خواهــد بــود.

مأموریت تاران

 

تــاران ارائــه کننــده راهکارهــای نویــن و خــلاق جهــت رفــع نیازهــای ســازمانهای متوســط و بــزرگ اســت. مــا مــی توانیــم مســئولیت هوشمندســازی و خودکارســازی فرآیندهــای ســازمانی را بــر عهــده گرفتــه و بــه بهتریــن نحــو پشــتیبانی نمائیــم.

تــاران همــواره بــه روز خواهــد بــود و بــر بســتر دانــش روز جهـان اقـدام بـه ارائـه خدمـات مـی کنـد. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه راهکارهـای تسـهیل سـاز تـاران موجـب خواهنـد شـد کـه مشـتریان مـا راحـت تـر و سـریع تـر از گذشـته بـه اهـداف سـازمانی خـود نائـل شـوند.

پرســنل مــا، در کنــار مشــتریانمان دو ســرمایه اصلــی هســتند کــه بــا دقــت و حساســیت انتخــاب شــده، آمــوزش دیــده و نگهداشــت مــی شــوند. در تــاران بــرای ایــده هــای نــو و خلاقیــت هــا احتــرام قائـل شـده و نـوآوری بخـش مهمـی از فرهنـگ سـازمانی ماســت.

۵۰۰۰
کاربران راهکارهای تاران